خرید و فروش سیم کارت

مجوز رسمی از امور مشترکین دارای گرید A

سیم کارت 0912 کد 1

344 1009 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

1222221 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

55555 10 - 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

140 140 1 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

6 100 100 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

110 10 10 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

1001 113 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

47 000 11 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

7 107 107 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

8288 109 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

8388 109 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

8388 100 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

70 73 119 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

77 75 109 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

13 25 130 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

604 1888 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

503 1444 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

40 96 3 2 1 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

10 74 115 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

19 97 122 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

32 88 121 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

9449 147 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

818 0 127 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

5449 119 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

357 0 119 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

14 80 124 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

514 0 124 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

15 89 125 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

96 78 196 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

98 35 198 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

73 33 198 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

73 33 108 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

77 74 193 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

980 1361 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

52 68 105 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

74 44 196 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

553 11 17 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

19 90 177 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

90 16 136 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

273 0 128 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

76 40 124 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

62 60 175 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

99 64 139 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

328 348 1 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

604 1394 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

762 1344 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

8667 132 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

92 77 176 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

0610 178 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

07 78 148 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

697 1344 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

38 18 149 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

768 968 1 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

12 64 132 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

80 66 157 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

3447 148 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

43 16 132 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

20 73 186 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

661 0 189 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

665 0 189 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

سیم کارت 0912 کد 2

499 490 2 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

44 27 244 0912

صفر / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

 

2111112 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

112 5 277 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

12 33 238 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

72 55 221 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

15 77 271 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

193 8 293 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

سیم کارت 0912 کد 3

44 69 344 0912

صفر / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

10 88 310 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

 

33 82 330 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

 

810 0 312 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

60 67 315 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

 

66 84 366 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

 

0 639 339 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

15 17 347 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

706 33 31 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

790 750 3 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

91 78 378 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

780 740 3 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

50 57 394 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

50 57 398 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

9 270 320 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

سیم کارت 0912 کد 4

67 15 415 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

88 21 488 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

20 26 420 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

94 88 485 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

556 88 43 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

84 97 84 4 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

17 59 439 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

سیم کارت 0912 کد 5

413 8 513 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

7 7 8 3 3 3 5 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

630 8 530 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

50 54 573 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

33 39 580 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

سیم کارت 0912 کد 6

99 96 694 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

6606 619 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

06 18 618 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

18 33 638 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

706 66 61 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

سیم کارت 0912 کد 7

48 16 716 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

70 537 70 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

90 16 790 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

22 27 774 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

70 76 9 8 7 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

سیم کارت 0912 کد 8

45 20 820 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

11 13 812 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

980 980 8 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

سیم کارت قطعه ای الکترونیکی است که از زمان معرفی، زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده است، در این صفحه تمامی مباحث مربوط به این قطعه را از صفر تا صد برای شما بررسی خواهیم کرد.

سیمکارت وسیله ارتباطی میان افراد است و با وارد شدن به کشور ما در سال 1373 استقبال زیادی از آن شده است.

همراه اول به عنوان اولین اپراتور تولید کننده و وارد کننده این تکنولوژی به ایران بوده است.

اولین پیش شماره سیمکارت ها از طرف شرکت همراه اول پیش شماره 0911 بود که با گذشت زمان به جای کد، 0912 به بازار روانه شد.

سیم کارت در مجموعه موبایل لند

در مجموعه موبایل لند در حال حاضر تمامی سیم کارت ها با تمامی پیش شماره ها به فروش می رسد.

جدا از فروش سیم کارت، خرید سیم کارت هم در مجموعه ما امکان پذیر است.

کاربران برای خرید و فروش سیمکارت های خود می توانند به راحتی به مجموعه مراجعه کنند و یا از خرید اینترنتی و فروش اینترنتی مجموعه ما بهره مند شوند.

یکی از اهداف اصلی مجموعه موبایل لند مشتری مداری و جلب رضایت شما عزیزان می باشد.

در این راستا قیمت های تمامی شماره ها در مرکز ما از تمامی مراکز خرید و فروش سیم کارت مناسب تر بوده.

حتی خرید شماره از کاربران هم به بالاترین قیمت امکان پذیر است.

کلیه خدمات سیم کارت 0912 سیم کارت 0910 سیم کارت 0919 و … در مرکز سیمکارت موبایل لند انجام می شود.

خدمات موبایل لند شامل

 1. فروش انواع سیم دائمی و اعتباری
 2. خرید سیم کارت شما به بالاترین قیمت
 3. معاوضه خط شما با خطوط موجود در سایت
 4. فروش اقساطی با شرایط ویژه ( کمترین سود ممکن)
 5. قیمت گذاری سیم کارت شما ( به صورت تخصصی و آنلاین)

سیم کارت همراه اول

همراه اول به عنوان بزرگترین و معتبر ترین اپراتور ارتباطی سیم کارت در ایران شناخته شده است.

اعتبار بالای سیمکارت همراه اول باعث شده تا قیمت شماره های این اپراتور نسبت به بقیه اپراتور ها به صورت چشم گیری متفاوت باشد.

یکی از دلایل این اعتبار بالا اهمیت دادن به مدارک کاربران در هنگام خرید سیم کارت اشاره کرد.

همراه اول زمانی که این تکنولوژی را وارد کشور کرد ابتدا از سیم کارت های دائمی استفاده کرد.

سیم کارت دائمی یا ثابت همراه اول سیم کارتی است که نیاز به شارژ اعتبار نیست و به صورت ماهانه برای شخص قبض صادر می شود.

بعد ها از سیم کارت اعتباری رو نمایی شد که اولین آن سیم کارت 0919 بود.

این نوع سیم کارت ها قیمت بسیار مناسبی داشت و افراد به راحتی قدرت خرید آن را داشتند.

اگرچه سیم کارت های اعتباری همراه اول از نظر ارزش و اعتبار با سیم کارت 0912 همراه اول قابل قیاس نیستند.

سیم کارت 912 از تمامی سیم کارت های موجود در کشور ما معتبرتر و با ارزش تر می باشد.

سیم کارت های اعتباری برای استفاده از تماس و پیامک نیاز به شارژ اعتبار دارد و کاربران به ازای مصرفی که دارند باید آن را شارژ کنند.

اهمیت خرید سیم کارت 0912

سیم کارت 0912 برای شروع هر کسب و کاری و برند سازی آن لازم است.

این نوع سیم کارت از قدیم تا به حال از سایر سیم کارت ها اعتبار بسیار بالا تری دارد.

جایگاه سیم 912 در جامعه بسیار با اهمیت بوده و هر روز هم به اهمیت آن افزوده می شود.

سیم کارت 912 در کسب و کار هر شخص مهم است زیرا مستقیما اعتبار شما را بسیار افزایش می دهد.

علاوه بر اعتبار و برند سازی سیمکارت 0912 شما با خرید این نوع سیم در واقع سرمایه گذاری هم انجام می دهید.

سرمایه گذاری در سیمکارت همراه اول دائمی با پیش شماره 912 همانند طلا، بورس، دلار و … نمی باشد.

و هیچ گونه ریسکی نداشته است و همواره به قیمت آن افزوده می شود و شما تحت هیچ عنوان از این سرمایه گذاری متضرر نخواهید شد.

برای خرید سیم کارت 0912 همراه اول به عنوان سرمایه گذاری و یا استفاده شخصی می توانید با مشاوران ما در واحد خرید و فروش سیم 0912 در ارتباط باشید.

تیم ما سعی می کند تا بهترین مشاوره و راهنمایی را به شما ارائه دهد تا به سیم کارت مورد نظر خود دست پیدا کنید.

فروش اقساطی سیم کارت 0912

فروش اقساط سیم کارت 0912 در مجموعه موبایل لند با کمترین سود ممکن قابل انجام است.

تیم موبایل لند همواره در تلاش است تا رضایت کاربران خود را از خدمات خود جلب کند

به همین منظور با افزایش قیمت تمامی خطوط سیمکارت همراه اول با پیش شماره 0912 موبایل لند فروش اقساطی سیم را فراهم ساخته است.

تا شما عزیزان با کم ترین پیش پرداخت صاحب سیم کارت 0912 شوید.

فروش اقساط در موبایل لند به این گونه است که شما خط مورد نظر را بدون هیچ گونه هزینه اضافی خریداری می کنید.

منظور از هزینه ها اضافی حق ورودی ، کمیسیون ، مالیات، ارزش افزوده ، هزینه تقسیط ، هزینه ثبت سند و… می باشد.

اقساط سیمکارت در مجموعه ما بدون دریافت هرگونه چک بانکی، سفته و … قابل انجام است.

برای خرید قسطی سیمکارت نیازی به چک و … نیست چون سند سیم کارت بعد از پایان اقساط به نام شما می شود.

👇🏽 شرایط اقساط در موبایل لند به این گونه است 👇🏽

 • حداقل تعداد اقساط  4 ماه است.
 • حداکثر تعداد اقساط 12 ماه می باشد.
 • خطوط زیر 20 میلیون تومان تا 4 ماه اقساط می گردد.
 • خطوط بالای 20 میلیون تومان تا 12 ماه اقساط می گردد.
 • حداقل پیش پرداخت یک سوم مبلغ کل سیم کارت مد نظر می باشد.
 • قرارداد قانونی اجاره به شرط تملیک در دفتر موبایل لند تقدیم شما می شود.
 • بعد از پرداخت آخرین قسط سیم کارت به صورت قطعی به نام شما می شود.

معاوضه سیم کارت 912 و جابه جایی سیم کارکرده با نو

مجموعه ما خدمات معاوضه سیم کارت همراه اول 0912 کارکرده را به صورت تخصصی انجام می شود.

موبایل لند سیم کارت شما را به بالا ترین قیمت ممکن خریداری می کند و در عوض سیم کارت مدنظر شما را به بهترین قیمت تقدیم شما خواهد کرد.

در حالت معاوضه ما سیم کارت شما را بالا تر از سایر مراکز خریداری می کنیم تا قدرت خرید سیم کارت جدید شما بیشتر شود.

برای استعلام قیمت می توانید فرم درخواست تعیین قیمت ما را پر کنید تا کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان قیمت سیمکارت 912 شما را تعیین کنند.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با خرید اقساط سیم کارت 0912 می توانید با شماره 02144141273 تماس حاصل کنید.

قیمت سیم کارت

سیمکارت همراه اول همانطور که می دانید دارای 7 شماره که هرکدام با هم متفاوت هستند تشکیل شده است.

این مهم بسته به عوامل زیادی است.

به طور مثال یک سری خط ها رند گفتاری، رند پله ای ، سه رقم یکی، پله ای از آخر، پله ای از اول، رند آینه ای

قیمت سیمکارت 0912 بیشتر بسته به فروشندگان دارد و هیچ قیمت مشخصی و مبنای ثابتی وجود ندارد.

تغییر هر کدام از این شماره ها باعث می شود تا قیمت سیم کارت تغییر کند.

به عنوان مثال قیمت سیم کارت کد 1 در حال حاضر از 40 میلیون تومان شروع می شود.

حداکثر قیمت در شماره های همراه اول وجود ندارد چون خط کد 1 رند قیمت مشخصی ندارد و قیمت بیشتر بسته به فروشنده دارد.

قیمت سیم کارت کد 2 در حال حاضر از 25 تومن شروع می شود به بالا.